Disclaimer | Privacy bepaling

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Als wij het hierna over gegevens hebben, bedoelen wij uw persoonsgegevens. Hieronder wordt u geïnformeerd over hoe wij omgaan met uw gegevens, waarvoor wij uw gegevens verwerken en met wie wij uw gegevens delen. Aan de hand van al deze informatie kunt u als persoon direct of indirect worden geïdentificeerd. Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) [EU/2016/679] zijn wij verplicht u deze informatie te verstrekken.

Leest u daarom de volgende informatie aandachtig door.

Wij verwerken de gegevens zowel binnen als buiten de Europese Unie. Bij de gegevensverwerking nemen wij de wettelijke privacybepalingen in acht.

Opmerking over de doorgifte van gegevens van derden door u aan Opel Finance NV : Indien u persoonsgegevens over uw echtgenoot, partner, verwanten of andere derden (bijvoorbeeld borgen) aan ons doorgeeft, bent u verantwoordelijk voor de inachtneming van de toepasselijke privacybepalingen. In voorkomend geval is toestemming van deze personen voor de doorgifte van de gegevens noodzakelijk.

Wie wij zijn

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals hier beschreven is Opel Finance NV, Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, Postbus 350, 1115 ZH Amsterdam–Duivendrecht (Hierna verwezen als “wij”).

Onze Functionaris voor de gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. U kan de Functionaris contacteren op: Opel Finance NV, Postbus 350, 1115 ZH Amsterdam–Duivendrecht, Nederland of ook via het mailadres dataprotectionbenelux@opelfinance.com.

Vanwaar wij uw gegevens verkrijgen

Wij ontvangen de gegevens in het kader van onze zakelijke relatie rechtstreeks van uzelf. Daarnaast verwerken wij ook persoonlijke gegevens die we betrouwbaar hebben ontvangen (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van bestellingen, het uitvoeren van contracten of op basis van toestemming door u) van vennootschappen binnen de Opel Finance groep en/of andere derde partijen (zoals Graydon en nationale banken) waar nodig voor uitvoering van onze diensten. We verwerken ook gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen (zoals handelsregisters) die we mogen verwerken.

Relevante persoonlijke gegevens zijn naam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en –plaats, nationaliteit, identificatiegegevens (zoals ID-gegevens) en authenticatiegegevens.

Daarnaast kunnen dit ook gegevens zijn over uw financiële situatie (zoals kredietbeoordelingsgegevens), loon- en werkgegevens en identificatiegegevens van voertuigen alsook gegevens gelijkaardig aan eerdergenoemde categorieën.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens die wij in het kader van de zakelijke relatie van u of uit bovengenoemde bronnen ontvangen hebben met het volgende doel en op basis van volgende wettelijke gronden:

Voor de uitvoering van contractuele verplichtingen (artikel 6 lid 1b AVG) en op basis van wettelijke bepalingen (artikel 6 lid 1c AVG):

 • voor het sluiten, afwikkelen, beheren en uitvoeren van de financieringsovereenkomst evenals voor de klantenservice;
 • voor het informeren van de dealer over de uitvoering en beëindiging van de financieringsovereenkomst en de inhoud daarvan;
 • opvolging ingeval van wanbetaling, insolventie, openstaande schulden en niet nakomen van contractuele verplichtingen in het kader van een financieringsovereenkomst zoals schuldbemiddeling of terugname van voertuigen;
 • voor de toetsing van uw kredietwaardigheid, voor het risicomanagement, het beheer van operationele markt- en kredietrisico's evenals voor de bedrijfsadministratie en interne rapporteringen alsook bijhorende opslag van gegevens;
 • voor de inachtneming van de geldende wetgeving, waaronder voor de nakoming van onze verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme;
 • voor de opsporing en verhindering van fraude en strafbare feiten;
 • ter voldoening aan bevelen van de toezichthoudende instanties en andere bevoegde instanties, voor Nederland is dit met name de AFM, Autoriteit Financiële Markten, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam, Nederland en de DNB, de Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, Nederland. Daarnaast kan het ook zijn dat in bepaalde situaties gegevens verstrekt moeten worden aan de Europese Centrale Bank, 60640 Frankfurt am Main, Duitsland;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1 f AVG)

 • inspectie en optimalisatie van processen voor marktanalyse en directe klantbenadering, evenals maatregelen voor klantenloyaliteit en serviceverhoging;
 • voor het bepalen van kredietrisico’s binnen het bereik van een kredietbeslissing;
 • procedures tot zekerheidstelling onderpand op naam van Opel Finance NV;
 • marketing acties die de serviceverhoging en klantenloyaliteit ten goede komen, zoals onder meer het contacteren in het kader van de (naderende) afloop van de financieringsovereenkomst en hernieuwing daarvan alsook het contacteren tot aanbieding van vervroegde aflossing van het lopende contract met als doel de eventuele aankoop van een nieuw voertuig met financiering waarbij maandelijks een gunstigere of gelijkwaardige financieringsformule gebruikt wordt;
 • ondersteuning van marketingactiviteiten van dealers;
 • voor de verkoop, cessie of verpanding van vorderingen uit uw financieringsovereenkomst aan andere kredietinstellingen of financiële dienstverleners voor herfinanciering of aan kopers van schuldvorderingen in geval van dubieuze vorderingen uit uw financieringsovereenkomst;
 • voor de gegevensuitwisseling binnen het concern: concernmaatschappijen verwerken uw gegevens om te voldoen aan concernregels en wettelijke vereisten met het volgende doel: (1) interne controles en interne verslaggeving, (ii) voor de bedrijfsadministratie, (iii) voor het beheer van operationele markt- en kredietrisico's op concernniveau evenals (iv) voor de opsporing en verhindering van fraude en strafbare feiten;
 • in geval van juridische geschillen;
 • klantenevaluatie en interne rapportering met betrekking tot aflossing financieringsovereenkomst;
 • opvolging van uw mogelijke vragen of klachten;
 • waarborgen van IT-beveiliging en van de IT-activiteiten van Opel Finance NV;
 • preventie en hulp bij het oplossen van misdrijven;
 • maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van diensten en producten.

Met wie wij gegevens delen

In overeenstemming met geldende privacywetgeving, zullen wij, binnen Opel Finance NV, indien nodig tot nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen, de autoriteiten toegang verschaffen tot uw gegevens. Ook door ons ingeschakelde dienstverleners en hulppersonen kunnen voor dit doel gegevens ontvangen. Dit zijn ondernemingen in de categorieën bankdiensten, archivering, IT-dienstverleners, logistiek, drukkerijdiensten, telecommunicatie, incasso, advisering en consulting, verstrekking van financiële informatie evenals verkoop en marketing.

Deze gegevens worden zowel binnen de Europese Unie als in de VS en India verwerkt. Met bedrijven in waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie op grond van artikel 45 AVG is genomen, zijn wij met ontvangers van uw gegevens standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeengekomen. U kan, indien u wenst, een exemplaar van deze standaardbepalingen ontvangen of inkijken. U kan hiervoor contact opnemen met Opel Finance NV, Postbus 350, 1115 ZH Amsterdam–Duivendrecht of ook via het mailadres dataprotectionbenelux@opelfinance.com.

Indien er een wettelijke grondslag geldt zoals vermeld onder “Met welk doel verwerken wij uw gegevens?” of indien u toestemming geeft tot doorgeven van gegevens, kunnen we ook informatie over u aan derden buiten Opel Finance NV communiceren. In dit kader delen we u gegeven met dealers, datavernietigingsbedrijven, gerechtsdeurwaarders, takeldiensten, veilinghuizen, Opel Nederland NV, entiteiten binnen de groep Opel Vauxhall Finance of hiermee verbonden entiteiten, callcenters in kader van marketingdoeleinden, BNP Paribas Personal Finance, 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris(France), BANQUE PSA FINANCE, 68, avenue Gabriel PERI - 92230 Gennevilliers (France).

Hoe lang wij uw gegevens opslaan

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt. In het algemeen zullen uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de klantrelatie. Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse wettelijke administratieplichten op basis van het Burgerlijk Wetboek en fiscale wetgeving op basis waarvan een aantal gegevens gedurende zeven jaar bewaard dienen te worden.

Uw rechten

Met betrekking tot uw gegevens en onze verwerking van uw gegevens hebt u de volgende rechten:

 • recht op inzage van de betreffende persoonsgegevens ex artikel 15 AVG;
 • recht op rectificatie ex artikel 16 AVG;
 • recht op verwijdering van gegevens ex artikel 17 AVG;
 • recht op beperking van de verwerking van uw gegevens ex artikel 18 AVG; en
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens ex artikel 20 AVG.

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u zich rechtstreeks tot ons richten onder bovengenoemde contactgegevens (zie hierboven onder "wie wij zijn"). Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit ex artikel 77 AVG. Contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens ex artikel 21 AVG

U hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, e AVG (verwerking van gegevens in openbaar belang) en artikel 6, lid 1, f AVG (gegevensverwerking op basis van afweging van belangen). Dit is ook van toepassing op profilering zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 4 AVG.

Als u een bezwaar indient, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Worden mijn gegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming (waaronder “profiling”)?

Voor het opzetten en uitvoeren van de zakelijke relatie gebruiken we doorgaans geen volledig geautomatiseerde beslissingsprocessen conform artikel 22 AVG, met uitzondering van bepaalde processen tot beoordeling kredietwaardigheid.

In het kader van de beoordeling van de kredietwaardigheid wordt rekening gehouden met de waarschijnlijkheid waarmee de klant zijn betalingsverplichtingen in overeenstemming met het contract zal nakomen. Bij de berekening worden bijvoorbeeld inkomen, uitgaven, bestaande verplichtingen, beroep, werkgever, duur van het dienstverband, ervaringen uit de huidige zakelijke relatie, contractuele terugbetaling van kredieten evenals informatie van kredietinformatiebureaus meegenomen. De scoring berust op een mathematisch-statistisch erkende en beproefde procedure. De kredietbeslissing die volgt uit een kredietwaardigheidsanalyse zal in de meeste omstandigheden gedeeltelijk geautomatiseerd zijn. Echter in bepaalde situaties zal deze kredietbeslissing kwalificeren als volledig geautomatiseerd.

Indien we in andere processen ook vormen van volledig geautomatiseerde besluitvorming zouden gebruiken, dan wordt u hiervan in overeenstemming met de wettelijke vereisten van op de hoogte gesteld.

Daarnaast verwerken wij uw gegevens gedeeltelijk geautomatiseerd met het doel bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen (profiling). Wij maken in de volgende gevallen bijvoorbeeld gebruik van profiling:

 • Op grond van regels en wettelijke bepalingen zijn wij verplicht het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en vermogensdelicten te bestrijden. Daarbij worden gegevens (o.a. uit het betalingsverkeer) ook geanalyseerd. Deze maatregelen dienen tegelijkertijd ook voor uw bescherming.
 • Om u te informeren en u strategisch te adviseren over de producten, gebruiken wij beoordelingsinstrumenten waarbij rekening wordt gehouden met uw persoonlijke gegevens (zie de paragraaf " Vanwaar wij uw gegevens verkrijgen” ") en voertuiggegevens. Ze maken communicatie en adverteren mogelijk zoals vereist, inclusief marktonderzoek en opiniepeiling.

Bent u verplicht om gegevens te verschaffen?

In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindiging van een zakelijke relatie of de persoonlijke gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te registreren. Bovendien bent u verplicht om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen met betrekking tot de gegevens tot het aangaan, uitvoeren en beëindiging van een zakelijke relatie of de persoonlijke gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te registreren. Zonder dergelijke gegevens kunnen we geen diensten verschaffen en kunnen wij bijgevolg geen contractuele relatie aangaan of moeten we de bestaande contractuele relatie beëindigen.

In overeenstemming met de anti-witwaswetgeving, zijn wij in het bijzonder verplicht om u te identificeren voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke relatie, bijvoorbeeld door middel van uw identiteitskaart, en om gegevens als uw naam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit en adres op te slaan. Om ons in staat te stellen aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen, moet u ons de nodige informatie en documenten verstrekken in overeenstemming met de anti-witwaswetgeving en ons onmiddellijk op de hoogte brengen van alle wijzigingen die zich voordoen in de zakelijke relatie. Indien u ons niet deze informatie verstrekt, kan de zakelijke relatie niet aangegaan worden.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die vanaf een website worden verzonden en door de webbrowser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker terwijl de gebruiker aan het surfen is. Ze worden gebruikt om de interactie met een site vast te leggen. Ze bevatten anonieme gegevens die niet schadelijk zijn voor uw computer of mobiele apparaat.

Gebruikers worden geadviseerd om wanneer ze de cookies van deze website niet willen gebruiken en bewaren op de harde schijf van hun computer, zij in de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser de noodzakelijke stappen moeten volgen om alle cookies van deze website en haar externe dienstverlenende leveranciers te blokkeren.

Onze website gebruikt “sessie”-cookies om de hoogte en breedte van het apparaat te identificeren en te onthouden. Deze cookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Daarnaast maakt deze website gebruik van traceringstechnologieën om haar bezoekers te volgen, om beter te begrijpen hoe ze de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om het gebruik van bezoekers te volgen. De software zal een cookie op de harde schijf van uw computer opslaan, om uw gebruik van de website te volgen en te controleren, maar zal geen persoonsgegevens opslaan, bewaren of verzamelen. U kunt het privacybeleid van Google hier lezen voor meer informatie [http://www.google.com/privacy.html]. Google Analytics wordt op onze website gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Door de IP-anonimisering zal Google de laatste byte van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkappen/anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door u af te melden. Klik op de relevante link:

BEZWAAR: GOOGLE TRACKING, GOOGLE INC.
(https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de#display_optout)

Er wordt een opt-out-cookie ingesteld wanneer u op de bovenstaande bezwaarlinks klikt. Gelieve dit cookie niet te verwijderen, omdat het ons informeert over uw bezwaar. Wanneer u verschillende browsers of pc’s gebruikt, dient u in elke browser op de links te klikken.

Of uw cookies wijzigen via de instellingen:

Instellingen Cookies

VERKLARING TOT GEGEVENSBESCHERMING

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("de AVG") in werking in Europa.

In het kader van de AVG vindt u bijgevoegd een nieuwe verklaring tot gegevensbescherming. Gelieve aandachtig door te nemen op welke wijze Opel Finance NV en onze vertrouwde partners uw persoonlijke gegevens verwerken.

Uw persoonlijke gegevens worden op veilige en beveiligde wijze behandeld, in overeenstemming met de huidige en aankomende wetgeving inzake gegevensbescherming. 
Lees hier de volledige 'Veklaring tot gegevensbescherming': 

VERKLARING TOT GEGEVENSBESCHERMING.PDF

CONTACT

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer of privacy statement, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotectionbenelux@opelfinance.com of schriftelijk gericht aan Opel Finance NV, Kollenbergweg 56, 1101 AR Amsterdam, Postbus 350, 1115 ZH Amsterdam–Duivendrecht, Nederland. Heeft u vragen over onze producten of diensten? U vindt onze contactgegevens terug op de Contact pagina, te bereiken via de navigatie.

U wilt weten welk product het best aansluit bij uw behoefte?

Ga naar de Leenwijzer

U wenst een offerte op maat of meer informatie om rustig na te lezen?

Vind uw Opel dealer